Fuulleffannaa Teeknikaa Walaloowwan Zalaalam Abarraa

Main Article Content

Ashannaafii Balaay
Lachiisaa Fayyeeraa
Birhaanuu Tasfaayee
Likkituu Balaay
Abdurahmaan Abdulqaadir

Abstract

Qorannoon kun xiinxala fuulleffannaa teeknikoota walaloolee Zalaalam Abarraa filataman irratti xiyyeeffata. Waloon kun finna ogwalaloo Oromoo ammayyaatiif gumaacha guddaa nama taasise haa ta‟u malee, hojiileen isaafi waloolee Oromoo kaanii xiyyeeffannaa qeeqa saayinsawaa hinarganne. Keessumaa teeknika walaloo irratti fuulleffachuun qoranoon gabaafamee maxxansa argate hinjiru. Qaawwa kana bu‟uura godhachuun barruun kun walaloolee Zalaalam keessaa afur filachuun dayeessa akkaatummaa fayyadamee xiinxala teeknikaa taasisuurratti fuulleffate. Walalooleen filataman Malli Maali, Maraadhu Namana, Eeyyeefi Ana Anaafi An kan jedhaman yoo ta‟u fuulleffanna teeknikaa bu‟uura godhachuun mala akkayyootiin filatamaniiru. Walaloolee filataman kanas dayeessa akkaatummaa hordofuun mala xiinxala hafee gadi fagoom xiinxalamaniiru. Bifuma kanaan, walalooleen xiinxalaman teeknikoota suuressa miireffannaa, mala seenessa ija nam tokkoffaa, marmaartuulee gosa adda addaafi fayyadama addaa jechootaa irratti akka fuulleffatan adda baafameera. Teeknikoonni dhimma itti ba‟aman kunis jabina ergaalee waloloowwan kanaa daran dabaluufi miidhagina miiraafi qalbii dubbistootaa dhuunfatu gonfachiisuudhaaf hojiirra akka oolfaman adda baafameera. Xiinxala taasifame keessatti akkaataan waloon kun teeknika marmaartuufi filannoo jechootaa itti gargaarame addatti ol ba‟ee mul‟atu yoo ta‟u akkaatummaa addaa waloo kanaa kan mul‟isudha. Kana malees, hariiroon fayyadama teeknikaafi ergaalee walaloo gidduu jiru jabaafi walunataa ta‟uun hubatameera. Finna qorannoo ogbarruu Oromoo gama akkaatummaan jiru jajjabeessuuf walaloolee waloo kanaafi kanneen biroo qorachuun murteessaa ta‟uu qorannoon kun kallattii kaa'a.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Balaay, A., Fayyeeraa, L., Tasfaayee, B., Balaay, L., & Abdulqaadir, A. (2022). Fuulleffannaa Teeknikaa Walaloowwan Zalaalam Abarraa. Gadaa Journal, 5(1), 68-93. Retrieved from https://journals.ju.edu.et/index.php/gadaa/article/view/4006
Section
Articles
Author Biographies

Ashannaafii Balaay, Muummee Afaan Ingliziifi Ogbarruu

Yunivarsiitii Jimmaa

Lachiisaa Fayyeeraa, Muummee Afaan Oromoofi Ogbarruu

 Yunivarsitii Bulee Horaa

Birhaanuu Tasfaayee, Muummee Afaan Oromoofi Ogbarruu

 Yunivarsitii Bulee Horaa

Likkituu Balaay, Muummee Afaan Oromoofi Ogbarruu

Yunivarsitii Bulee Horaa

Abdurahmaan Abdulqaadir, Muummee Afaan Oromoofi Ogbarruu

Yunivarsitii Baahir Daar

Most read articles by the same author(s)