Bayyisaa, Alamnash, Fiqaaduu Bayyisaa, and Mootummaa Hirpassaa. 2020. “Qaaccessa Ga’umsa Qabiyyee Qorumsa Afaan Oromoo Barsiisaa Dareen Qophaaye: Waa’ee Mana Barumsaa Sad. 2ffa Ambootti, Kutaa 9ffaa”. Gadaa Journal 3 (No. 2), 82-104. https://journals.ju.edu.et/index.php/gadaa/article/view/2510.