Bayyisaa, A., Bayyisaa, F. and Hirpassaa, M. (2020) “Qaaccessa Ga’umsa Qabiyyee Qorumsa Afaan Oromoo Barsiisaa Dareen Qophaaye: Waa’ee Mana Barumsaa Sad. 2ffa Ambootti, Kutaa 9ffaa”, Gadaa Journal, 3(No. 2), pp. 82-104. Available at: https://journals.ju.edu.et/index.php/gadaa/article/view/2510 (Accessed: 8May2021).