[1]
A. Bayyisaa, F. Bayyisaa, and M. Hirpassaa, “Qaaccessa Ga’umsa Qabiyyee Qorumsa Afaan Oromoo Barsiisaa Dareen Qophaaye: Waa’ee Mana Barumsaa Sad. 2ffa Ambootti, Kutaa 9ffaa”, GJ, vol. 3, no. No. 2, pp. 82-104, Jun. 2020.