Bayyisaa, Alamnash, Fiqaaduu Bayyisaa, and Mootummaa Hirpassaa. “Qaaccessa Ga’umsa Qabiyyee Qorumsa Afaan Oromoo Barsiisaa Dareen Qophaaye: Waa’ee Mana Barumsaa Sad. 2ffa Ambootti, Kutaa 9ffaa”. Gadaa Journal 3, no. No. 2 (June 30, 2020): 82-104. Accessed May 8, 2021. https://journals.ju.edu.et/index.php/gadaa/article/view/2510.